Privacyverklaring Podotherapie van Vroenhoven

Podotherapie van Vroenhoven gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Deze verklaring informeert u als patiënt over de wijze waarop Podotherapie van Vroenhoven omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.

Welke gegevens Podotherapie van Vroenhoven verzameld

Om podotherapeutische zorg te kunnen verlenen en de bijbehorende administratie te kunnen voeren, worden de volgende gegevens verwerkt:

  • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de behandelovereenkomst die Podotherapie van Vroenhoven met u aangaat;
  • uw Burgerservicenummer (BSN). Als zorgaanbieder is Podotherapie van Vroenhoven wettelijk verplicht uw BSN te registreren;
  • gegevens omtrent uw gezondheid voor zover noodzakelijk voor een adequate behandeling en de door Podotherapie van Vroenhoven geleverde podotherapeutische zorg komen in uw medisch dossier.

Voor welke doeleinden Podotherapie van Vroenhoven uw gegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dat noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening aan u. Deze gegevens worden voor een of meer van de volgende doeleinden gebruikt:

  • om podotherapeutische producten en diensten te kunnen leveren;
  • om u te kunnen informeren over het verloop van de behandeling of de levering van producten;
  • om u te informeren over afspraken, of om bestaande afspraken te wijzigen;
  • om uw vraag of klacht te kunnen verwerken;
  • om fraude tegen te gaan;
  • om de geleverde zorg of dienst administratief af te kunnen handelen.

Indien Podotherapie van Vroenhoven uw gegevens wil gebruiken voor andere doeleinden, dan wordt u vooraf om toestemming gevraagd. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Neem daarvoor contact op met praktijk@podotherapievanvroenhoven.nl

Herkomst van uw persoonsgegevens

Podotherapie van Vroenhoven ontvangt uw persoonsgegevens rechtstreeks van uzelf. Podotherapie van Vroenhoven ontvangt gegevens echter ook via andere zorgverleners en instellingen, zoals uw huisarts, zorginstelling of zorgverzekeraar. Dat gebeurt om u de juiste zorg te kunnen verlenen en om deze zorg administratief af te kunnen handelen.

Met wie Podotherapie van Vroenhoven uw gegevens deelt

Uw gegevens worden door Podotherapie van Vroenhoven ook verstrekt aan andere zorgverleners of instellingen. Het verstrekken van medische gegevens vindt alleen na uw toestemming plaats en blijft beperkt tot de noodzakelijke gegevens voor het verlenen van de juiste zorg en de administratieve afhandeling daarvan. Het uitwisselen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding.

Podotherapie van Vroenhoven maakt gebruik van Intramed en Infomedics voor de administratieve afhandeling van de verleende zorg. Met deze partijen heeft Podotherapie van Vroenhoven verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Uw gegevens worden verder niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijke verplicht is.

Hoe lang Podotherapie van Vroenhoven uw gegevens bewaard

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is Podotherapie van Vroenhoven verplicht om uw persoonsgegevens 15 jaar te bewaren.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om correctie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen. Indien na inzage blijkt dat uw gegevens onjuist, niet relevant of onvolledig zijn, dan kunt u verzoeken om wijziging of aanvulling van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met praktijk@podotherapievanvroenhoven.nl Podotherapie van Vroenhoven zal uw verzoek binnen een maand behandelen.

Uw gegevens doorgeven aan een andere organisatie

U heeft het recht Podotherapie van Vroenhoven te verzoeken uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat aan u te verstrekken, of door te geven aan een andere organisatie. Neem hiervoor contact op met praktijk@podotherapievanvroenhoven.nl Podotherapie van Vroenhoven zal uw verzoek binnen een maand behandelen.

Beveiliging

Podotherapie van Vroenhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, diefstal of verlies te voorkomen. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens desondanks onvoldoende beschermd zijn, neem dan contact op met praktijk@podotherapievanvroenhoven.nl

Podotherapie van Vroenhoven maakt gebruik van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall om uw gegevens te beschermen. Gegevens worden alleen via een beveiligde SSL verbinding verstuurd.

Links naar externe partijen

Op deze website wordt gelinkt naar website van andere partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de sites van deze andere partijen.

Aanpassen privacyverklaring

Podotherapie van Vroenhoven behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in de dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy-statement.